วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019
49281

HABITSCAN

โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Personal test) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habit) เป็นหลัก เป็นตัวช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง สามารถเข้าใจ ความเป็นตัวเองได้มากขึ้น พัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับศักยภาพทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “เรียนรู้ตนเอง ครองตน ครองคน ครองงาน “ กลายเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High-Performing Team) เพื่อผลักดันองค์กร ให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จนั้นอย่างยั่งยืน

HABITSCAN มาจากไหน

การเรียนรู้เรื่องจิตใจและนิสัยเพื่อค้นหาตนเองและอ่านใจผู้อื่นของ Habitscan ได้นำทฤษฎีทางจิตวิทยาหลายศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายความเป็นตัวตนของคนแต่ละ Habit แต่ทฤษฎีหลักๆที่ผู้เขียนใช้คือ ทฤษฎีจริต 6 โดยการนำจริตของมนุษย์ทั้ง 6 แบบมาประยุกต์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้น และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง มีการนำจุดแข็งและความสามารถพิเศษของแต่ละจริตมาใช้เรียกเป็นชื่อของคนประเภทนั้นๆ

LEARNING PROCESS (กระบวนการเรียนรู้)

Habitscan ได้นำ ทฤษฎีจริต 6 มาประยุกต์ให้เข้าใจง่ายขึ้น เป็นศาสตร์ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นหลักการจำแนกคนทั้ง 6 ประเภท เพื่อดูทิศทางจิตของแต่ละบุคคลว่าสนใจเรื่องใดแล้วหาเส้นทางให้คนแต่ละแบบสามารถใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณและการงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ยังได้นำทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่นๆ มาประกอบการอธิบายด้วย เพื่อให้มนุษย์ได้เห็นภาพของสมองและ จิตใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น ท?ำให้เข้าใจนิสัยที่ตัวเองกระทำอยู่ทุกวัน ว่าแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากอะไร และเจาะลึกไปถึงจุดแข็ง ของตนเอง ว่าสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้าง ช่วยให้ทราบว่าคนประเภทไหนจะช่วยส่งเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนในด้านที่เราไม่ถนัด เมื่อทีมงานในองค์กรรู้ เข้าใจ และนำไปใช้จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

HOW TO LEARN ( วิธีการ )

1.Habitscan personality test (แบบทดสอบ) Personal test แบบการปรึกษา
2.Habit consulting bookให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พัฒนาเป็นการอธิบายผลทดสอบ
3.Habit coaching ให้เห็นตัวตน ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ชั้นจิตซาเทียร์ (Iceberg)
4.Habit training โปรแกรมการพัฒนานิสัย การให้ความรู้ ทัศนคติ
5.Habit hypnosis เป็นการใช้ NLP เพื่อการโปรแกรมจิต พัฒนานิสัย และ สร้างนิสัยที่ดี โดยใช้กระบวนการ Healing และ Therapy
6.Habit mentoring การติดตามผล คอยดูแล เป็นพี่เลี้ยง

  • Personality test
  • Consulting book
  • Coaching
  • training
  • Hypnosis
  • Mentoring
วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบ จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้

compass

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชิน
และการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

flag

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

flag-1

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

gift

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

tick

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

tools

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

television-1

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

group

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

user-30

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

switch-5

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

settings

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

volume-control-1

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

ติดต่อเรา