วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

ICEUP GROUP

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

Innovation

นวัตกรรมการสอนรูปแบบใหม่ โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่บุคคลิกภาพที่ดี

Creation

สร้างสื่อการสอนสมัยใหม่ ตรงใจผู้เรียน เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพตนเองให้ถึงขีดสุด

Education

กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การนำความรู้ไปปรับ
ใช้จริงอย่างมีระบบ โมเดลการสอนจากต่างประเทศ

จุดเริ่มต้น (ICEUP)

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEUP)
จัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา และยกระดับการเป็นมืออาชีพให้กับบุคคลในองค์กรยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงาน และบริหารบุคคลให้ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูง ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยนวัตกรรมการอบรมที่ทันสมัย ซึ่งทางบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด มีนวัตกรรมเครื่องมือในการค้นพบพรสวรรค์ของบุคคลด้วยโปรแกรม Habitscan ให้คำปรึกษาด้านการบริหารคน ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้อบรมอย่างมืออาชีพ

c32454c0a55d7
d3c19221d57a8

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการศึกษา ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

HABITSCAN

แนวคิดการจัดตั้งโครงการ ให้คุณได้รู้เทคนิค การรู้นิสัย อ่านใจคน ด้วยโปรแกรม Habitscan ที่จะช่วยให้คุณครูเข้าใจแนวคิดเรื่องการสอนและการประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางปฎิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกของการค้นพบพรสวรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีความสุขเลือกสายการเรียนได้เหมาะสมตรงตามอาชีพในฝัน จนไปถึงการออกแบบการสอนและการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง ๆ กับเด็กไทยยุค 4.0

ติดต่อเรา