บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

ICEUP GROUP

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

ทำเนียบ บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาจำกัด

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ที่ปรึกษาอาวุโส

17021575_1354402994639095_4771076808466174502_n

จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

CEO & Co-Founder

46961843_1922355394479356_4372120426353000448_n

ธีรนุช กมลเดช

กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาด

46524259_2221308947900851_8868210677068595200_n

สุพรพิมล ปานสุวรรณ

กรรมการบริหาร ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในเครื่อ GETUP

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชาญ ตระกาญศิลป์

นายชาญ ตระกาญศิลป์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอัชฌา หลิ่วเจริญ

นางสาวอัชฌา หลิ่วเจริญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางปนัดดา วิรัชนิดากุล

นางปนัดดา วิรัชนิดากุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวปรารถนา แสงจันทร์

นางสาวปรารถนา แสงจันทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

นางสาวนัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

M2นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย

นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายไกรณพงค์ วิภพบวรวงค์

นายไกรณพงค์ วิภพบวรวงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

นางสาวจิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายวิวัฒน์ โรยสกุล

นายวิวัฒน์ โรยสกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางศรีเวียง ศิริจันทร์

นางศรีเวียง ศิริจันทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชนกันต์ อินบรรลือ

นายชนกันต์ อินบรรลือ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนวกมล ธรรมาโภคิน

นางสาวนวกมล ธรรมาโภคิน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.สมชาย ณ นคร

ดร.สมชาย ณ นคร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สอบรม-สัมมนา

เรามีคอร์สอบรมสัมมนา ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยผ่านวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

ติดต่อเรา