วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

ICEUP GROUP

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

ทำเนียบ บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ที่ปรึกษาอาวุโส

17021575_1354402994639095_4771076808466174502_n

อ.จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

CEO & Co-Founder

46961843_1922355394479356_4372120426353000448_n

อ.ธีรนุช กมลเดช

กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาด

46524259_2221308947900851_8868210677068595200_n

อ.สุพรพิมล ปานสุวรรณ

กรรมการบริหาร ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในเครือ GETUP

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.สมชาย ณ นคร

ดร.สมชาย ณ นคร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชาญ ตระกาญศิลป์

อ.ชาญ ตระกาญศิลป์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

อ.สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

197943

อ.อัชฌา หลิ่วเจริญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางปนัดดา วิรัชนิดากุล

อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวปรารถนา แสงจันทร์

อ.ปรารถนา แสงจันทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

อ.นัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

M2นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

อ.อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย

อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายไกรณพงค์ วิภพบวรวงค์

อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

อ.จิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายวิวัฒน์ โรยสกุล

อ.วิวัฒน์ โรยสกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

อ.ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

อ.ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

อ.เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชนกันต์ อินบรรลือ

อ.ชนกันต์ อินบรรลือ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนวกมล ธรรมาโภคิน

อ.นวกมล ธรรมาโภคิน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สอบรม-สัมมนา

เรามีคอร์สอบรมสัมมนา ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยผ่านวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

ติดต่อเรา