วันพุธ 20 มีนาคม 2019

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด

ICEUP GROUP

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

ทำเนียบ บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาจำกัด

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ดร.นัฎชฏารัตน์ ณ นคร

ที่ปรึกษาอาวุโส

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ดร.กฤติยา ถ้ำทอง

ที่ปรึกษาอาวุโส

17021575_1354402994639095_4771076808466174502_n

จักรกฤษณ์ ศักดิ์สุวรรณ

CEO & Co-Founder

46961843_1922355394479356_4372120426353000448_n

ธีรนุช กมลเดช

กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาด

46524259_2221308947900851_8868210677068595200_n

สุพรพิมล ปานสุวรรณ

กรรมการบริหาร ฝ่ายบุคคล

วิทยากรในเครื่อ GETUP

นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

นายณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

นางสาวนัญนิภาณัฐ จีรานุโกศล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชาญ ตระกาญศิลป์

นายชาญ ตระกาญศิลป์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

นายศักดิ์ชัย ดวงดุษดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

ผศ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอัชฌา หลิ่วเจริญ

นางสาวอัชฌา หลิ่วเจริญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางปนัดดา วิรัชนิดากุล

นางปนัดดา วิรัชนิดากุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวปรารถนา แสงจันทร์

นางสาวปรารถนา แสงจันทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

ดร.พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

นางสาวอุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย

นางสาวอรพินท์ ธีระตระกูลชัย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายไกรณพงค์ วิภพบวรวงค์

นายไกรณพงค์ วิภพบวรวงค์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวจิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

นางสาวจิตตพัฒน์ โห่สกุลสินธุ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายวิวัฒน์ โรยสกุล

นายวิวัฒน์ โรยสกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางศรีเวียง ศิริจันทร์

นางศรีเวียง ศิริจันทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

ดร.มนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายชนกันต์ อินบรรลือ

นายชนกันต์ อินบรรลือ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายโสชัจจ์ งามนุรักษ์

นายโสชัจจ์ งามนุรักษ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นางสาวนวกมล ธรรมาโภคิน

นางสาวนวกมล ธรรมาโภคิน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.สมชาย ณ นคร

ดร.สมชาย ณ นคร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คอร์สอบรม-สัมมนา

เรามีคอร์สอบรมสัมมนา ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยผ่านวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

ติดต่อเรา